1

استخدام پردیس

vincent7n93xnd4
مساحت فاز8 8، چهارده هزار و سی و سه هزار هکتار بوده و بیست و هشت هزار آگهی استخدام در پردیس تهران و دیست و چهل و هشت واحد براساس برنامه ریزی اولیه برای این فازeight تعیین شده است و با توجه به این حجم از سازه های تعریف https://qrirancode.ir/amlak_bozorg_faz8_pardis

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story